2nd Avenue, Kenilworth Kimberley2de Laan, Kenilworth Kimberley

Admission/ Toelating

No learner may be directly enrolled at Jannie Brink School. Screening must first be done by the therapists of Educational Support Services (ESS). You can contact them at 053 874 9800.

Important documents

 • Doctor’s report;
 • Birth certificate;
 • ID documents of parents / guardians
 • School report
 • SASSA card

Any other relevant reports, e.g. from occupational therapist, physiotherapist, school etc.

Criteria

 • Toilet-trained
 • Independent mobility
 • Ability to benefit from school environment
 • Application forms will be available at school after approval of admission by ESS.

Learner support

 • Small class groups
 • Well-equipped classrooms
 • Experienced educators and class assistants
 • Individual attention during activities
 • Individual needs and level of development taken into account
 • Training in skills for daily living
 • Audio and Speech therapy
 • Occupational therapy
 • Emotional support
 • Medical staff for health and administering medication
 • Psychiatry clinics on a monthly basis
 • Safe school environment
 • Hostel accommodation
 • Mingle with learners with the same barriers
 • Outings: First-hand experience is important for the Intellectually  Impaired
 • Exemplary autism training
 • Practical application of concepts
 • Daily feeding scheme

Geen leerder word direk as leerder by Jannie Brink Skool toegelaat nie.  Terapeute by Onderwys Hulpdienste (OHD) doen die nodige assessering en plasing van leerders.  Kontak hulle by 053 874 9800.

Belangrike dokumente

 • Doktersverslag
 • Geboortesertifikaat
 • ID-dokumente van ouers / voogde
 • Skoolrapport
 • SASSA-kaart

Enige ander relevante verslag vanaf ‘n arbeidsterapeut, fisioterapeut, oudioloog, skool, ens.

Kriteria

 • Toiletopleiding
 • Onafhanklike beweging
 • Die skoolomgewing moet tot die leerder se voordeel wees
 • Aansoekvorms sal by die skool beskikbaar wees na evaluering  deur OHD.

Leerderondersteuning

 • Klein klasgroepe
 • Goed toegeruste klaskamers
 • Ervare onderwysers en klasassistente
 • Individuele aandag vir die leerder tydens aktiwiteite
 • Individuele behoeftes en vlak van ontwikkeling word tydens onderrig in ag geneem
 • Opleiding in vaardighede vir dag-tot-dag versorging
 • Gehoor- en spraakterapie
 • Arbeidsterapie
 • Emosionele versorging
 • Mediese personeel sien om na die gesondheid en medikasie van leerders
 • Maandelikse Psigiatrie-kliniek
 • Koshuisfasiliteite
 • Veilige skoolomgewing
 • Leerders meng met ander met dieselfde gestremdheid
 • Uitstappies: belangrik vir ons Intellektueel Gestremde leerders om eerstehandse ondervinding te kry
 • Voorbeeldskool vir die opleiding van leerders met Outisme
 • Praktiese toepassing van konsepte
 • Daaglikse voedingskema

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.