2nd Avenue, Kenilworth Kimberley2de Laan, Kenilworth Kimberley

Curriculum/ Kurrikulum

Through the years, principals like Mrs Marais, Mrs Groenewald and staff contributed enormously to the development of a curriculum, suited to our learners. We are currently trying to implement a curriculum for learners with Severe to Profound Intellectual Disabilities. This curriculum was developed by the Department of Basic Education to ensure uniformity across the country.

Each educator develops an individual teaching plan and an individual support plan for every learner.  This ensures that each learner is developed according to his/her potential.

Deur die jare het persone soos mevv. Marais en Groenewald, saam met die personeel,  hard gewerk om ‘n kurrikulum daar te stel wat aan ons leerders se behoeftes kan voorsien. Tans word daar vanaf die aangepaste Nasionale Kurrikulumverklaring na die kurrikulum vir leerders met ernstige Intellektuele gestremdheid van die Departement van Basiese Onderwys oorgeskakel. Lg. poog om ‘n uniforme kurrikulum oor die land te implementeer.

Vir elke leerder word n individuele onderrigplan en ‘n individuele ondersteuningsplan uitgewerk om die leerder volgens sy/haar eie vermoë te stimuleer.

Subjects

  • Afrikaans
  • English
  • Mathematics
  • Life Skills
  • Arts and Crafts

Skills taught at our school include: Hospitality studies, cane work, woodwork, crafts, gardening services.

Vakke

  • Afrikaans
  • Engels
  • Wiskunde
  • Lewensvaardighede
  • Handwerk

Die skool bied vaardighede soos gasvryheidstudies, rottangwerk, houtwerk, handwerk en tuindienste aan.

Home Economics, Gardening, Rattan and Woodwork /
Huishoudkunde, Tuinwerk, Rottang en Houtwerk

Crafts / Handwerk

Guidelines / Handleiding

We utilise our guidelines for our school regularly. Educators familiarise themselves with the contents and assist to keep it updated.

Ons gebruik ook ‘n handleiding vir ons skool waarin die werksaamhede volledig uiteengesit word. Opvoeders vergewis hulself van die inhoud en die dokument word opdateer.

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.