2nd Avenue, Kenilworth Kimberley2de Laan, Kenilworth Kimberley

Medical / Medies

Causes of Intellectual Impairments

 • Congenital
  Complications during birth may cause brain injuries
  Hydrocephaly
 • Car accidents
  Head injury in an accident
 • Genetic disorders
 1. Down syndrome
  Three types: Mosaic, chromosome 21
 2. Hunter syndrome (appears only in boys)
 3. William syndrome
 4. Cornelia de Lange syndrome
 5. Autism
 6. Asphyxia
 • Foetal alcohol syndrome
  If the mother consumed too much alcohol during pregnancy
 • HIV/AIDS
  It can be transmitted from mother to child
 • Drug abuse
 • Meningitis

Oorsake van Intellektuele Gestremdhede

 • Kongenitaal
  Implikasies tydens die geboorte mag lei tot breinbeserings
  Hoofwatersug
 • Motorongelukke
  Hoofbeserings wat tydens ‘n ongeluk plaasvind
 • Genetiese afwykings
 1. Downsindroom: Mosaïek, 21 chromosoom
 2. Huntersindroom (slegs by seuns)
 3. Williamsindroom
 4. Cornelia de Langesindroom
 5. Outisme
 6. Verstikking
 • Fetale Alkoholsindroom
  Wanneer die  moeder drank tydens swangerskap gebruik
 • MIV/VIGS
  Oordrag van moeder na kind, kan ook die kognitiewe vermoë aantas
 • Dwelmmiddelmisbruik
 • Meningitis (breinvliesontsteking)

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.