Staff/Personeel

In order to develop our learners holistically, requires a big staff component. Apart from educators, support staff are required.

 • Educators 28
 • Class assistants 17
 • Gardening 4
 • Cleaners 3
 • Nurse 1
 • Therapist 1

Grade R practitioners 2

Om ons leerders holisties te ontwikkel vereis ‘n groot personeel. Behalwe onderwysers word die hulp van ondersteuningsdienste benodig.

 • Onderwysers 28
 • Klasassistente 17
 • Huismoeders 8
 • Landskapinstandhouers 4
 • Skoonmakers 3
 • Verpleegster 1
 • Terapeut 1

Graad R praktisyns 2

ACKNOWLEDGEMENT

In 2020 it was decided to award staff for their dedication and contribution towards the development of the school, as well as towards the teaching and development of our learners.

Three former principals, Mrs A. Marais, Mrs D. Groenewald and Mr L. du Plooy each received a certificate.

Staff who served the school for 20 years and longer also received a certificate. Amongst them were Mmes Ina Green and Petro du Preez for their contribution of more than 35 years each.

ERKENNING

In 2020 word ‘n besluit geneem om erkenning te gee aan personeel wat ‘n groot bydra tot die ontwikkeling van die skool, asook die onderwys en versorging van ons leerders gemaak het.

Drie ou skoolhoofde het elk ‘n sertifikaat ontvang tydens die 60-jaar vieringe. Mevv. A. Marais en D Groenewald sowel as mnr. L. du Plooy het elk ‘n sertifkaat ontvang.

Ook het personeel met meer as 20 jaar diens, elk ‘n sertifikaat ontvang.  Mevv. Ina Green en Petro du Preez het elk meer as 35 jaar diens gelewer.

Training-Icon

Training

Our staff perform well in their respective fields. In 2016/2017 the group, Mmes A. Isaks, A. Fourie, R. Clark and J. Jahnig came second in the National Teacher Awards for their contribution towards the teaching of learners with special needs, after they came first on provincial (Northern Cape) level.

In 2018, Mrs A. Coetzee received a first place at the National Teaching Awards on provincial level (Northern Cape) for her contribution towards the teaching of learners with special needs. Mrs L. Odendaal received a second place at the similar 2017 event in our province.

Training-Icon

Opleiding

Ons personeel presteer ook op hul onderskeie gebiede.  In 2016/2017 behaal die groep nl. mevv. A. Isaks, A. Fourie, R. Clark en J. Jahnig ‘n tweede plek op Nasionale vlak in ‘n toekenning vir onderwys vir leerders met spesiale behoeftes, nadat hulle die eerste plek op provinsiale vlak (Noord-Kaap) gewen het.

In 2018 het mev A. Coetzee ‘n eerste plek in die Nasionale Onderwystoekennings op provinsiale vlak (Noord-Kaap) behaal vir haar bydrae tot onderrig van leerders met spesiale behoeftes. Mev.  L. Odendaal behaal ook tydens 2017 die ooreenstemmende byeenkoms ‘n tweede plek in die provinsie.

Jannie Brink School/Skool © 2021. All rights reserved.