Vision and Emblem / Visie en Embleem

Motto / Leuse

Let me be
Ek is
I am
Ke nna

Ek vra
Let me be

I can only be
What you let me be

Please
Let me Be Me

Vision

We strive towards a holistic development of the child towards independence.

Mission

  • Provision of basic quality education
  • The training of day-to-day life skills
  • To enhance the learner’s self-esteem by involving them in activities in which he/she is successful
  • Providing a safe, inclusive environment, where the learner has a sense of belonging.

Visie

Ons strewe na ‘n holistiese ontwikkeling van die kind tot onafhanklikheid.

Missie

  • Die verskaffing van basiese kwaliteit onderwys
  • Die onderrig en opleiding in dag-tot- dag lewensvaardighede
  • Om die leerder se selfbeeld te versterk deur aktiwiteite waarin hy/sy sukses kan behaal
  • Die daarstel van ‘n veilige en inklusiewe omgewing waarin die leerder ‘n gevoel van gebondenheid ervaar.

Jannie Brink School/Skool © 2022. All rights reserved.